31-35 cm

15 on 20-on 25-on 30-on 35 off 40 on
 45 on  50 on  55 on  60 on  65 on  

          

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Kohaku,34 cm
Pak Mangku Tora - Bali
Handling: Sekehe Koi Bali - Bali
Kohaku,34 cm
James Koi - Bali
Handling: Sekehe Koi Bali - Bali
Kohaku,33 cm
Kandel Koiku - Bali
Handling: Sekehe Koi Bali - Bali

 

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Taisho Sanshoku,35 cm
James Koi - Bali
Handling: Sekehe Koi Bali - Bali
Taisho Sanshoku,35 cm
Khamim Alfaro - Mataram
Handling: Bless Koi Centre - Semarang
Taisho Sanshoku,35 cm
Fernando Untonio - Sumbawa
Handling: CKK Koi Farm - Mataram

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Showa Sanshoku,34 cm
Yogi Kuda Hitam - Bali
Handling: Sekehe Koi Bali - Bali
Showa Sanshoku,35 cm
James Koi - Bali
Handling: Sekehe Koi Bali - Bali
Showa Sanshoku,33 cm
JunkDo - Bali
Handling: Sekehe Koi Bali - Bali

 

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Kinginrin A,33 cm
Laluhumaidi - Lombok Timur
Handling: KPIH - Lombok Timur
Kinginrin A,34 cm
Nyong Widi - Mataram
Handling: Kampung Koi - Blitar
 

 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Kawarimono,35 cm
Sapta - Lombok
Handling: Bless Koi Centre - Semarang
   

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Doitsu,35 cm
Dewatan Koi - Bali
Handling: Sekehe Koi Bali - Bali
Doitsu,34 cm
Nyong Widi - Mataram
Handling: Kampung Koi - Blitar
 

 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Hi Ki Utsurimono,35 cm
Hans Koi - Bandung
Handling: San Cherry Koi Centre - Sukabumi
Hi Ki Utsurimono,34 cm
Laluhumaidi - Lombok Timur
Handling: KPIH - Lombok Timur
Hi Ki Utsurimono,32 cm
Nyong Widi - Mataram
Handling: Kampung Koi - Blitar

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Bekko,33 cm
Ngurah Arie - Mataram
Handling: Koiqu - Mataram
Bekko,35 cm
Ngurah Arie - Mataram
Handling: Koiqu - Mataram
 

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   

 

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Tancho,31 cm
Hizbun - Lombok Timur
Handling: KPIH - Lombok Timur
   

Print   Email