36-40 cm

15 on 20-on 25-on 30-on 35-on 40 off
 45 on  50 on  55 on  60 on  65 on  
          

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Kohaku,40 cm
Khamim Alfaro - Mataram
Handling: San Cherry Koi Centre - Sukabumi
Kohaku,39 cm
Taufan Regency Koi - Semarang
Handling: San Cherry Koi Centre - Sukabumi
Kohaku,38 cm
Abdi Negara - Bali
Handling: Sekehe Koi Bali - Bali

 

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Taisho Sanshoku,38 cm
Ngurah Arie - Mataram
Handling: Koiqu - Mataram
Taisho Sanshoku,39 cm
James Koi - Bali
Handling: Sekehe Koi Bali - Bali
Taisho Sanshoku,36 cm
Ngurah Arie - Mataram
Handling: Koiqu - Mataram

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Showa Sanshoku,38 cm
Nyong Widi - Mataram
Handling: Kampung Koi - Blitar
   

 

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Shiro Utsuri,40 cm
James Koi - Bali
Handling: Sekehe Koi Bali - Bali
Shiro Utsuri,40 cm
Nyong Widi - Mataram
Handling: Kampung Koi - Blitar
Shiro Utsuri,39 cm
Ngurah Arie - Mataram
Handling: Koiqu - Mataram

 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Koromo,37 cm
Alexa - Mataram
Handling: Tim Semongko - Mataram
   

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Goshiki,38 cm
Nyong Widi - Mataram
Handling: Kampung Koi - Blitar
   

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Kinginrin A,36 cm
Sugeng Praminto - Mataram
Handling: SKF - Mataram
Kinginrin A,40 cm
Nyong Widi - Mataram
Handling: Kampung Koi - Blitar
Kinginrin A,39 cm
Nyong Widi - Mataram
Handling: Kampung Koi - Blitar

 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Hikari Moyomono,37 cm
Nyong Widi - Mataram
Handling: Kampung Koi - Blitar
   

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Kawarimono,40 cm
Moeff - Pekanbaru
Handling: Bless Koi Centre - Semarang
Kawarimono,40 cm
Abhilawa - Lombok
Handling: WWF - Lombok
 

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Doitsu,38 cm
James Koi - Bali
Handling: Sekehe Koi Bali - Bali
Doitsu,37 cm
Nyong Widi - Mataram
Handling: Kampung Koi - Blitar
 

 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Hi Ki Utsurimono,40 cm
Jamal - Mataram
Handling: Tim Semongko - Mataram
Hi Ki Utsurimono,38 cm
James Koi - Bali
Handling: Sekehe Koi Bali - Bali
Hi Ki Utsurimono,37 cm
Nyong Widi - Mataram
Handling: Kampung Koi - Blitar

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Shusui,40 cm
Dados Raino - Mataram
Handling: Widodo - Mataram
   

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Kinginrin B,38 cm
Nyong Widi - Mataram
Handling: Kampung Koi - Blitar
   

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   

 

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Tancho,40 cm
JunkDo - Bali
Handling: Sekehe Koi Bali - Bali
Tancho,40 cm
Dados Raino - Mataram
Handling: Widodo - Mataram
Tancho,39 cm
Pak Mangku Tora - Bali
Handling: Sekehe Koi Bali - Bali

Print   Email