61-65 cm

15 on 20-on 25-on 30-on 35-on 40-on

45-on
 50-on  55-on  60-on  65 off  

    

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Kohaku,65 cm
Sugeng Praminto - Mataram
Handling: CKK Koi Farm - Mataram
Kohaku,64 cm
Hendy - Mataram
Handling: K9 - Mataram
Kohaku,65 cm
Sugeng Praminto - Mataram
Handling: SKF - Mataram

 

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Koromo,64 cm
Sugeng Praminto - Mataram
Handling: SKF - Mataram
 

 

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   

 

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Kinginrin A,65 cm
Anom Top Car - Bali
Handling: Sekehe Koi Bali - Bali
Kinginrin A,65 cm
Ryusan - Bandung
Handling: Tasikigoi - Tasikmalaya
 

 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Kawarimono,61 cm
Sugeng Praminto - Mataram
Handling: SKF - Mataram
   

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   

 

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   

 

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

Print   Email