Up to 15 cm

15-off 20-on 25-on 30-on 35-on 40-on

45-on
 50-on  55-on  60-on  65-on  

          

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Kohaku,14 cm
James Koi - Bali
Handling: Sekehe Koi Bali - Bali
Kohaku,15 cm
Koi Pond 9 - Bali
Handling: Sekehe Koi Bali - Bali
Kohaku,15 cm
Suprayitno - Mataram
Handling: Bazzar Koi Lombok - Mataram

 

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Showa Sanshoku,15 cm
Kandel Koiku - Bali
Handling: Sekehe Koi Bali - Bali
   

 

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Shiro Utsuri,15 cm
Taufan Regency Koi - Semarang
Handling: Bless Koi Centre - Semarang
   

 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Koromo,15 cm
Suprayitno - Mataram
Handling: Bazzar Koi Lombok - Mataram
Koromo,15 cm
James Koi - Bali
Handling: Sekehe Koi Bali - Bali
 

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Kinginrin A,15 cm
James Koi - Bali
Handling: Sekehe Koi Bali - Bali
Kinginrin A,14 cm
Wayan Adi - Bali
Handling: Sekehe Koi Bali - Bali
Kinginrin A,15 cm
Moeff - Pekanbaru
Handling: Bless Koi Centre - Semarang

 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Kawarimono,15 cm
M. Aminulloh - Lombok Timur
Handling: KPIH - Lombok Timur
Kawarimono,15 cm
M. Aminulloh - Lombok Timur
Handling: KPIH - Lombok Timur
Kawarimono,15 cm
M. Aminulloh - Lombok Timur
Handling: KPIH - Lombok Timur

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Doitsu,15 cm
Salim - Lombok
Handling: Team Semongko - Blitar
Doitsu,15 cm
Nyong Widi - Mataram
Handling: Kampung Koi - Blitar
Doitsu,14 cm
Genteng Koi Center - Bali
Handling: Sekehe Koi Bali - Bali

 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Hi Ki Utsurimono,15 cm
James Koi - Bali
Handling: Sekehe Koi Bali - Bali
Hi Ki Utsurimono,15 cm
Moeff - Pekanbaru
Handling: Bless Koi Centre - Semarang
Hi Ki Utsurimono,15 cm
Moeff - Pekanbaru
Handling: Bless Koi Centre - Semarang

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Bekko,14 cm
James Koi - Bali
Handling: Sekehe Koi Bali - Bali
   

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Kinginrin B,14 cm
James Koi - Bali
Handling: Sekehe Koi Bali - Bali
Kinginrin B,15 cm
James Koi - Bali
Handling: Sekehe Koi Bali - Bali
Kinginrin B,15 cm
Taman Koi - Bali
Handling: Bless Koi Centre - Semarang

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Tancho,15 cm
Moeff - Pekanbaru
Handling: Bless Koi Centre - Semarang
Tancho,12 cm
Nyong Widi - Mataram
Handling: Kampung Koi - Blitar
 

Print   Email